Ontwerp facetbestemmingsplan supermarktlocaties, Veendam

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Veendam. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Veendam
  2. stcrt-2013-30728
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2013

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend dat met ingang van 31 oktober 2013 het ontwerp facetbestemmingsplan supermarktlocaties ter inzage ligt. De gemeente Veendam heeft in de afgelopen jaren een herzieningsoperatie uitgevoerd ten aanzien van de voor het gemeentelijk grondgebied geldende bestemmingsplannen. Een van de documenten die mede aan de beleidsmatige basis van de actualisatie ten grondslag heeft gelegen, is het voor de gehele gemeente uitgevoerde Distributie Planologisch Onderzoek (DPO uit 2001, herijking heeft plaatsgevonden in 2007). Nadien is gebleken dat de juridische vertaling van dit DPO in de regeling van de verschillende bestemmingsplannen onvoldoende sturingsmogelijkheden biedt waar het de vestiging van supermarkten binnen de functie detailhandel betreft. De noodzakelijke juridische sturingsmogelijkheden zullen door middel van voorliggende herziening van de verschillende bestemmingsplannen alsnog in de planologische regeling voor deze supermarktlocaties worden opgenomen. Daarin wordt bovendien het geactualiseerde ruimtelijke detailhandelsbeleid (“Detailhandelsstructuurvisie Veendam”) op grond van het rapport van Droogh Trommelen en Partners van 20 juni 2013, verwerkt. Het facetbestemmingsplan is van toepassing op de geldende bestemmingsplannen “Veendam Noord”, “Sorghvliet”, “Wildervank”, “Buitenwoel” en “Ommelanderwijk”. Voor het centrumgebied van Veendam wordt een apart plan in procedure gebracht. Met ingang van 31 oktober 2013 ligt het ontwerp facetbestemmingsplan supermarktlocaties gedurende zes weken tijdens openingsuren ter inzage in het gemeentehuis. De stukken zijn ook te raadplegen via www.veendam.nl (Actueel  Bekendmakingen) en www.ruimtelijkeplannen.nl (een rechtstreekse link is te vinden op www.veendam.nl). Wilt u reageren? U kunt tot 12 december 2013 een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de raad, Postbus 20.004, 9640 PA Veendam. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u tijdig een afspraak te maken voor overleg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitveendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen