Onteigening ten behoeve van de verdubbeling van rijksweg N33, traject Assen-Veendam-Zuidbroek, Rijkswaterstaat

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Rijkswaterstaat. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Veendam
  2. stcrt-2013-14505
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2013

 

Omschrijving:

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat Rijkswaterstaat Noord-Nederland bij brief van 4 april 2013, kenmerk RWS-2013/17744, heeft verzocht te bevorderen dat een koninklijk besluit tot stand komt waarbij krachtens artikel 72a van de onteigeningswet ter onteigening worden aangewezen de onroerende zaken die nodig zijn voor de verdubbeling van rijksweg N33, traject Assen – Veendam – Zuidbroek, het gedeelte vanaf de kruising met de toeristische spoorlijn Stadskanaal – Veendam in de gemeente Veendam (km. 29,30) tot 220 meter na de kruising met de Klingenweg in de gemeente Menterwolde (km. 45,38), alsmede de reconstructie van de aansluiting op de rijksweg A7 in de gemeente Menterwolde, vanaf km. 222,26 (A7) tot km. 225,48 (A7), met bijkomende werken in de gemeenten Veendam en Menterwolde. Op de voorbereiding van bedoeld koninklijk besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp koninklijk besluit en de op grond van artikel 63, tweede lid, van de onteigeningswet, vereiste stukken liggen ter inzage op de volgende locaties: • Gemeente Veendam, Raadhuisplein 5 te Veendam (de openingstijden zijn te raadplegen op de website van de gemeente); • Gemeente Menterwolde, Kerkstraat 2 te Muntendam (de openingstijden zijn te raadplegen op de website van de gemeente); • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht, van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. Bij de receptie kunt u vragen naar de afdeling BJV Publiekrecht, toestelnr. 71329 of 71971. Het ontwerp koninklijk besluit en de onteigeningsstukken liggen ter inzage van 13 juni 2013 t/m 24 juli 2013. Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. de minister van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht, t.a.v. afdeling BJV Publiekrecht onder vermelding van dossiernr. 2011-03. Voor mondelinge reacties kan op werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur en tussen 14.00 uur en 16.00 uur contact worden opgenomen met bovengenoemde afdeling, mevrouw S.E.M. Rob-Russel, tel. 088 – 797 13 51; b.g.g. 06 – 50 41 93 24. Voor degenen die in hun zienswijzen te kennen hebben gegeven van de gelegenheid gebruik te willen maken om in persoon of bij gemachtigde te worden gehoord, wordt een hoorzitting gehouden op 27 augustus 2013 om 14.00 uur in het gemeentehuis van Veendam. Hiervoor wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitveendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen