Ontwerpbestemmingsplan Algemeen veegplan Veendam 2023

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Veendam. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Veendam
  2. dfa07f8b5356373864e5095c0ce1e40f
  • Onderwerp: bestemmingsplan
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend dat met ingang van 29 december 2023 het ontwerpbestemmingsplan “Algemeen veegplan Veendam 2023” ter inzage ligt. Planinhoud Het veegplan heeft globaal betrekking op de hele gemeente, met uitzondering van de bestemmingsplangebieden: Sorghvliet, bestaande uit de woonwijk Sorghvliet en het zuidelijk deel van de wijk Centrum; Bedrijventerreinen Veendam, bestaande uit de bedrijvenzone tussen de woongebieden en de N33; Veendammer Poort N33 (locatie McDonald’s restaurant); en Meihuizenweg (gebied wijzigingplan). Het veegplan is bedoeld om geldende bestemmingsplannen te laten voldoen aan de provinciale omgevingsverordening, om actueel, vastgesteld beleid ruimtelijk te verankeren en om voor een aantal recente ontwikkelingen overeenkomstig verleende vergunningen een planregeling op te nemen. Dit leidt tot aanpassingen op de verbeelding op perceelsniveau en algemene wijzigingen in de regels van de bestemmingsplannen waarop het veegplan van toepassing is verklaard. Met het in werking treden van de Omgevingswet op 1 januari a.s. vormen alle binnen de gemeente geldende ruimtelijke plannen samen het ‘omgevingsplan van rechtswege’ (ook wel: het tijdelijke omgevingsplan). In de periode tot 1 januari 2032 moet dit tijdelijke plan vervangen worden door een volwaardig omgevingsplan. Dit zal niet in één keer gebeuren, maar per deelgebied van de gemeente. Het veegplan is bedoeld om tijdens deze overgangsperiode een zo actueel mogelijk juridische/planologische regeling voor de hele gemeente te kunnen beschikken. Burgemeester en wethouders hebben besloten dat voor het plan geen milieueffectrapportage noodzakelijk is. Plan inzien Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen vanaf 29 december 2023 gedurende 6 weken tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis in Veendam, Raadhuisplein 5 Veendam. Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (met de ID-code: NL.IMRO.0047.10BPVeendam2023-0301) of www.veendam.nl/bestemmingsplannen (onder Overige bestemmingsplannen). Reageren? Wilt u reageren? U kunt tot en met 8 februari 2024 een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad, Postbus 20.004, 9640 PA Veendam. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u tijdig een afspraak te maken voor overleg. Zienswijzen kunnen ook online worden ingediend; ga hiervoor naar www.veendam.nl/zienswijze. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.   Digitaal bestemmingsplan Digitaal plan Bronbestanden

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitveendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen