Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Aquapark 5 te Veendam, cluster van 6 zonnecarports te bouwen

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Veendam. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Veendam
  2. 9259db29988d4b62546c9c2b3eb5dbde
  • Onderwerp: bouwvergunning
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend dat zij op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend voor het realiseren van 6 zonnecarports op het perceel Aquapark 5 te Veendam (parkeerterrein achter het waterschap kantoor) Besluit De beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf woensdag 6 maart 2024 tot en met dinsdag 16 april 2024 ter inzage op het gemeentehuis (Raadhuisplein 5 in Veendam) op werkdagen tijdens kantooruren, alsmede buiten kantooruren volgens afspraak, tel. 0598 - 65 22 22 of www.veendam.nl. De vergunning is ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (met de ID-code: NL.IMRO.0047.04OVAquaparkP-0401), de nieuwe landelijke website omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart of www.veendam.nl/bestemmingsplannen onder Actuele bestemmingsplannen → Buitengebied. Beroep Tegen deze beschikking kan binnen zes weken na de eerste dag van ter inzage legging beroep worden ingesteld door de aanvrager, adviseurs, degenen die in een eerdere fase zienswijzen naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zienswijzen in te brengen. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen, (Postbus 150, 9700 AD Groningen). U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Tegen de beslissing van de rechter kan eventueel nog beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Ieder die beroep instelt kan vragen haar/zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Voorlopige voorziening Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van de beschikking niet. Als u vindt dat u hierdoor in uw belangen wordt geschaad, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de President van de Rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen (Postbus 150, 9700 AD Groningen). Als u zo’n verzoek indient moet u tegelijkertijd een beroepschrift indienen. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitveendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen