Gemeente Veendam - Gehandicaptenparkeerplaats (Rectificatie) - Moddermanstraat 5

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Veendam. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Veendam
  2. 17d61c5d1dbfccaeee4e75dc59332ad2
  • Onderwerp: verkeersbesluit
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Vereiste van besluit: Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen betreffende het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.   Overwegende,   dat ter plekke de situatie zodanig is, dat dikwijls niet in de nabijheid van de woning van betrokkene geparkeerd kan worden, terwijl hij door zijn fysieke beperkingen niet in staat is lange afstanden af te leggen;   dat hij in het bezit is van een geldige gehandicaptenparkeerkaart onder nummer 1402119 en dat het daarom gewenst is het verzoek in te willigen door nabij de woning Mr. Moddermanstraat 5 te Veendam een individuele gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen;   dat met de toewijzing van de individuele gehandicaptenparkeerplaats de vrijheid van het verkeer en de veiligheid van de weg niet in het geding is;   dat het weggedeelte waar deze individuele gehandicaptenparkeerplaats wordt toegewezen in eigendom en beheer is van de gemeente Veendam;   dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gepleegd met de Politie Eenheid Noord Nederland, van welke zijde is meegedeeld en schriftelijk is bevestigd dat met de toewijzing van de individuele gehandicaptenparkeerplaats kan worden ingestemd;   Gelet op: De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen betreffende het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;                   b e s l u i t e n :   I door plaatsing van bord E 6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990) (met daarbij het OB309 bord met daarop vermeld het kenteken) een individuele gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen tegenover de woning gelegen aan de Mr. Moddermanstraat 5 te Veendam, zoals is aangegeven op bijbehorende situatieschets. ll door op het wegdek een vak aan te brengen door middel van een witte lijn met daarin een wit kruis.                                               Afschrift Dit besluit (+ tekening) wordt in afschrift gezonden aan: a. Politie Eenheid Noord Nederland, DROS Infrastructuur; b Eenheid Fysiek, Team uitvoering en onderhoud + situatieschets c Eenheid Fysiek, Team beheer en projecten + situatieschets; d Veiligheidsregio     Publicatie Het besluit wordt door ons gepubliceerd op de site van de overheid (www.officielebekendmakingen.nl). U kunt ook kijken op www.veendam.nl/bekendmakingen, in de Staatscourant en het zal gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitveendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen